firsttime

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA I UČEŠĆA U PROGRAMU OTP CONNECT

 

Molimo vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja sajta www.portal.otpconnect.rs i Uslove učešća u programu pre korišćenja ovog sajta i podnošenja prijave. Uslovi za pojedine programe u okviru OTP Connect programa su navedeni na sajtu i biće redovno ažurirani, te vas molimo da se upoznate sa njima pre apliciranja za pojedini program.

 

Sadržinu sajta je obezbedila OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: OTP banka). Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo vas da ne koristite ovaj sajt.

Pored uslova navedenih u ovom dokumentu, potrebno je da se saglasite i sa Politikom upravljanja „kolačićima“ kao i Obaveštenjem o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u svrhu učešća u inovacionom ekosistemu Banke koje su takođe objavljene na ovom sajtu.

 

USLOVI UČEŠĆA U PROGRAMU OTP CONNECT

Ovi uslovi (u daljem tekstu: Uslovi učešća) se odnose na učešće u programu OTP Connect koji je posvećen podršci startapima koju pruža OTP banka sa svojim saradnicima i partnerima, saradnji OTP banke sa startapima na istraživanju, razvoju i implementaciji inovativnih rešenja i drugim oblicima podrške, saradnje, edukacije, istraživanja i razvoja koje mogu nastati kao rezultat učešća startapa u program OTP banke – OTP Connect, a na načine utvrđene u nastavku teksta.

Navodimo neke od oblasti za podnošenje prijava u okviru kategorija na sajtu OTP Connect:

 • Digitalna transformacija i operativna efikasnost banke
 • Korisničko iskustvo
 • Upravljanje rizicima
 • Razvoj proizvoda i usluga
 • DOP i ESG agenda Banke
 • Poslovni procesi
 • Nove tehnologije
 • Veštačka inteligencija
 • Softveri
 • Elektronska trgovina
 • Upravljanje podacima
 • Operativna efikasnost
 • Digitalna transformacija
 • Inovacije koje nisu navedene takođe su dobrodošle!

Poziv za učešće u OTP Connect programima je prevashodno namenjen startap kompanijama i startap neformalnim timovima, kao i IT i drugim kompanijama koje imaju ili razvijaju inovativna rešenja.

Uslovi učešća u OTP Connect programu određuju odnos između OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Trg slobode 5, PIB: 100584604, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Organizator) i učesnika u program OTP Connect (u daljem tekstu: Učesnik).

Podnošenjem prijave radi učestvovanja u OTP Connect programu, Učesnik izričito i bez ograničenja potvrđuje da je pročitao i razumeo, kao i da prihvata Uslove učešća.

Organizator zadržava pravo izmena Uslova učešća i koncepta programa, a izmene će objaviti na web sajtu www.portal.otpconnect.rs  i o tome obavestiti putem elektronske pošte sve do tada prijavljene Učesnike. Učesnici u svakom trenutku mogu da obaveste Organizatora da nisu saglasni sa izmenama i da odustaju od učestvovanja u Programu. U suprotnom, smatraće se da su saglasni sa izmenama Uslova učešća.

 

1.   PROGRAM I PRIJAVA NA PROGRAM

1.1. Program je namenjen podršci, razvoju i saradnji na projektima i rešenjima koje Organizator izabere kao najbolje u skladu sa potrebama uvođenja inovacija u svoje poslovanje, a na korist i zadovoljstvo Organizatora i Učesnika. Organizator će u skladu sa pojedinačnim dogovorima i ugovorima sa izabranim učesnicima pružiti podršku i/ili ostvariti saradnju u smislu implementacije u svoje poslovanje, kao i podršku u daljem razvoju i promociji. Pored Organizatora, izabrani partneri Programa takođe mogu uzeti učešće u zajedničkom radu, naročito u smislu ekspertize, ali i na druge dogovorene načine, sa svakim izabranim Učesnikom pojedinačno.

1.2. Prijava za Program se obavlja ispunjavanjem onlajn formulara na sajtu www.portal.otpconnect.rs. Program je otvoren za fizička lica (u vidu startap neformalnih timova), pravna lica i preduzetnike.

1.3. Za prijavu u Program, Učesnik mora da popuni tražene podatke u okviru pojedinačnog programa za koji se prijavljuje a koji je objavljen na sajtu www.portal.otpconnect.rs.

1.4. Nakon popunjavanja onlajn prijavnog formulara, potvrđivanja da je saglasan sa Uslovima programa i Uslovima korišćenja sajta i to obeležavanjem polja za potvrdu „Slažem se sa Uslovima Programa“, „Slažem se sa Uslovima korišćenja“ i slažem se sa „Obaveštenjem o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u svrhu učešća u inovacionom ekosistemu Banke“, te klikom na dugme „Pošalji prijavu“, Učesnik se prijavio u izabrani program.

1.5. Rok prijave je neograničen, izuzev u slučajevima kada je jasno naveden u okviru izabranog programa.

1.6. Organizator ne preuzima odgovornost i obavezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimerena ili koja nije validno podneta i to bez obzira na razlog (uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme na stranici za registraciju, probleme na internetu ili računarskim internet sistemima, serverima, pružaocima usluga, računarskoj opremi ili softveru ili ukoliko bilo koja prijava ne bude primljena zbog tehničkih problema ili zagušenosti na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kojoj internet stranici ili zbog raznih kombinacija navedenih problema).

1.7. Jedan Učesnik može poslati neograničen broj prijava.

1.8. Organizator će odbaciti svaku prijavu koja po mišljenju Organizatora:

(I) sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi mogao negativno da se odrazi na ime, ugled ili tržišni položaj Organizatora ili bilo kojeg Partnera programa;

(II) uključuje zaštićene znakove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Učesnik ne poseduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava (uključujući poznata imena, nazive firmi, društava, itd.);

(III) kleveće, pogrešno predstavlja ili vređa druga lica (pravna i/ili fizička);

(IV) promoviše bilo kakav neprimereni sadržaj.

1.10. Organizator od Učesnika može da zatraži dodatnu dokumentaciju kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka. U slučaju nedostavljanja traženog, Organizator će odbaciti prijavu.

 

2.   POSTUPAK IZBORA I FAZE PROGRAMA

2.1. Organizator imenuje Stručni žiri koji je sastavljen od lica koja su po mišljenju Organizatora lideri u oblasti inovacija, upravljanja projektima i/ili finansiranja projekata i kompanija.

2.2. Stručni žiri će u skladu sa propozicijama i kriterijumima Programa odlučiti sa kojim Učesnicima će se obaviti dalji razgovori o potencijalnoj saradnji. Pozvani Učesnici će po prijemu ovakvog obaveštenja od Organizatora imati minimum 7 (sedam) dana da dostave dodatne informacije o prijavljenom projektu ili predlogu rešenja ukoliko budu tražene, kao i da obave razgovor sa članovima žirija i/ili ekspertima Organizatora radi detaljnijeg upoznavanja sa prijavljenim projektom ili predlogom rešenja. Ukoliko se razgovor obavlja onlajn putem video poziva, za učešće u video pozivu potrebno je da Učesnik ima internet konekciju i pristup odgovarajućem besplatnom softveru (Microsoft Teams ili Zoom) i da poznaje korišćenje navedenih softvera.

2.3. Učesnici koji nakon slanja dodatnih informacija i nakon obavljenih razgovora, odlukom Organizatora budu izabrani za potencijalnu saradnju na neki od načina navedenih u Programu, biće o tome pojedinačno obavešteni i pojedinačno će se dogovarati dalji koraci u saradnji, kao i potencijalno potpisivanje ugovora. Izabrani projekti će biti objavljeni na sajtu www.portal.otpconnect.rs kao i na sajtu OTP banke, društvenim mrežama OTP banke i na druge dogovorene načine zajedničke promocije. Svi Učesnici čiji prijavljeni projekti nisu izabrani za Program, biće o tome posebno obavešteni.

3.   SARADNJA

3.1. Pogodnosti za Učesnike u Programu su moguće na različite načine, navedene na sajtu Programa, a neke od njih su podrška u daljem razvoju kroz ekspertizu i mentorstvo koju će pružiti Organizator i njegovi partneri.

3.2. U slučaju ostvarivanja saradnje koja podrazumeva finansijske transakcije između Organizatora i njegovih Partnera sa jedne strane i Učesnika sa druge strane, Učesnik je u obavezi da otvori odgovarajući račun u OTP banci.

3.2. Svi Učesnici Programa izabrani za dalju saradnju, u zavisnosti od oblika organizovanja, ostvaruju pravo na proizvod Organizatora, kao poslovne banke, pod nazivom Biznis prestiž paket ili  Sinhro paket  na osnovu koga se Učesniku otvara i vodi platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija, bez naknade za održavanje računa za period od jedne godine od dana zaključenja ugovora o odgovarajućem paketu, kao i šest meseci besplatnog platnog prometa za sve naloge koji se iniciraju preko digitalnih kanala (ebank i mbank) od dana zaključenja ugovora o odgovarajućem paketu. Odgovarajući paketi su:

(I) Ukoliko je finalista pravno lice (malo privredno društvo) ili preduzetnik ostvaruje pravo na Biznis prestiž paket.

(II) Ukoliko je finalista preduzetnik (tzv. samostalni stručnjak – paušalac) ostvaruje pravo na Sinhro paket.

Radi ostvarenja prava iz ove tačke svi odabrani Učesnici su u obavezi da Organizatoru dostave svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa koju organizator kao poslovna banka zahteva u skladu sa propisima i da sa Organizatorom zaključe ugovore o odgovarajućem paketu.

Ukoliko odabrani Učesnici već imaju u korišćenju neki od paketa iz ove tačke biće oslobođeni plaćanja naknade za održavanje računa za period od jedne godine o čemu će biti obavešteni od strane Organizatora kao poslovne banke.

3.3. Bilo koji ponuđeni oblik saradnje ponuđen Učesniku od strane Organizatora i njegovih Partnera nije prenosiv.  

4.   GARANCIJE

4.1. Prijavom na Program Učesnik potvrđuje i garantuje da je isključivi i jedini vlasnik svog projekta ili predloga rešenja i da ništa vezano za projekat ne predstavlja povredu autorskog prava ili bilo kojeg drugog prava trećeg lica. Time Učesnik oslobađa Organizatora od bilo kakve odgovornosti, pa se ne smatra niti se može smatrati, da je Organizator odgovoran niti je obavezan da naknadi bilo koje potraživanje (štetu) i/ili zahtev bilo kojem trećem licu, koji su u vezi i/ili proizlaze iz Organizatoreve upotrebe prijavljenog projekta Učesnika ili u vezi s prijavljenim projektom Učesnika u okviru Programa, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili zaštićenog znaka, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih ličnih, odnosno vlasničkih prava trećih lica u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti. U slučaju eventualne odgovornosti Organizatora po ovom osnovu, Učesnik će biti obavezan da obešteti Organizatora za svu pretrpljenu štetu.

 

5.   DOZVOLA

5.1. Svi izabrani Učesnici prijavom u Program saglasni su da učestvuju u promotivnim aktivnostima Programa i da se Učesnik i projekat ili predlog rešenja u takvim aktivnostima mogu promovisati prema razumnom zahtevu Organizatora i to širom sveta putem bilo kog medija, u bilo kom obliku, u bilo koju svrhu u neograničenom vremenskom periodu.

6.   PUBLICITET I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. Podaci o ličnosti predstavnika Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu učestvovanja u Programu, o čemu ste obavešteni putem Obaveštenjem o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u svrhu učešća u inovacionom ekosistemu Banke a koji je objavljen na internet stranici www.portal.otpconnect.rs. Učesnici u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove podatke o ličnosti, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje, slanjem takvog zahteva Organizatoru na e-mail inovacije@otpbanka.rs. Podaci o ličnosti će biti obrađivani najkasnije do završetka Programa. Podaci o ličnosti Učesnika u Programu, kao sastavni deo prijave za Program, staviće se isključivo na uvid Stručnom žiriju i ekspertima Organizatora u vezi sa Programom i neće biti na drugi način korišćeni. Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i tačnost informacija i podataka koje dostavljaju.

Nazivi / imena Učesnika kao i potencijalne fotografije, izjave i video snimci će biti korišćeni za potrebe promocije Programa i objave u medijima od strane Organizatora, bez naknade a u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u svrhu učešća u inovacionom ekosistemu Banke.

6.2. Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje Organizatoru vezano za ovaj Program na e-mail inovacije@otpbanka.rs

6.3. Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da izvrši prijavu kako bi učestvovao u Programu.

6.4. Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve i sve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Programu osim ukoliko nije drugačije navedeno u uslovima Programa navedenim na sajtu Programa.

6.5. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Program, uz prethodno obaveštenje javnosti putem objave na sajtu www.portal.otpconnect.rs

6.6. Kako bi učestvovali u Programu, Učesnici jedino i samo prihvataju sve uslove i pravila Programa za koji se prijavljuju i to u momentu podnošenja prijave u Program.

 

7.   IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

7.1. Organizator nije odgovoran za propust u ispunjavanju Uslova programa ako takav propust uzrokuje neka okolnost prouzrokovana višom silom. Takve okolnosti uključuju, između ostalog, teške vremenske uslove, pandemiju, požar, poplavu, rat, zemljotres, pobune, industrijski spor, terorizam, višu silu ili takve događaje koji utiču na Program ili događaje koji, bez krivice bilo koje strane u Programu, onemogućavaju ili onesposobljavaju ostvarivanje zadovoljavajućeg izvršenja.

7.2. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, gubitak ili povredu koju pretrpi Učesnik koji se prijavi za Program ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u Programu.

 

8.   PARTNERI PROGRAMA

8.1. Partneri u programu su navedeni na našem sajtu i podložni su promeni.

 

9.   OPŠTE ODREDBE

9.1. Zbog vanrednih okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbežno, Organizator zadržava pravo da otkaže ili izmeni Program i Uslove Programa u bilo kojoj fazi, ali će uvek nastojati da minimizuje negativan učinak po Učesnika.

9.2. Na ovaj Program se primenjuju zakoni Republike Srbije.

 

10. USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

10.1. OTP banka Srbija je vlasnik sadržine sajta i nosilac licence svih prava intelektualne svojine na ovom sajtu i materijala objavljenih na njemu koji ne obuhvataju prijave Učesnika. Molimo vas da sadržaj ne koristite za bilo koju drugu svrhu osim za kreiranje naloga na našoj veb stranici i prijavljivanje na programe koji se objavljuju na našem sajtu bez dogovora sa nama.

 

10.2. Sadržaj na našem sajtu je opšteg karaktera i ne predstavlja savete za preduzimanje bilo kakvih radnji ili postupaka na osnovu sadržaja na ovom sajtu. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našem sajtu, ne dajemo garancije da je sadržaj na našem sajtu tačan, potpun ili ažuriran. Tamo gde naš sajt sadrži veze ka drugim sajtovima i resursima trećih strana, ove veze su isključivo informativne i ne snosimo odgovornost za sadržinu tih sajtova i informacije na njima. Ovaj sajt može sadržati informacije i materijale koje su postavili drugi korisnici sajta. Ove informacije i ovi materijali nisu potvrđeni ili odobreni od strane nas. Stavovi drugih korisnika na našem sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrednosti.

 

10.3. Sadržina ovog sajta će biti povremeno menjana i nastojaćemo da sve izmene budu jasno vidljive i naznačene. Molimo vas da se upoznate sa sadržinom neposredno pre apliciranja svojih podataka u okviru ovog sajta.

 

10.4. Ukoliko kreirate nalog na našem sajtu, molimo vas da svoje podatke za logovanje čuvate i ne delite sa drugim licima. Važno je da znate da OTP banka kao Organizator programa OTP Connect nikada neće od vas tražiti da dostavite kredencijale za logovanje, niti bilo koje druge osetljive podatke, osim u slučaju uspostavljanja zvanične pojedinačne saradnje koja će biti posebno regulisana i o kojoj ćete biti detaljno obavešteni putem zvaničnih kanala komunikacije OTP banke.

10.5. OTP banka kao Organizator ima pravo da ukine vaš nalog u bilo kom trenutku, ukoliko postoje razumni razlozi da niste u skladu sa navedenim uslovima korišćenja sajta. Kao vlasnici sadržine sajta, imamo pravo da uklonimo bilo koju objavu koju napravite na našem sajtu. Vi ste isključivo odgovorni za obezbeđenje i pravljenje rezervnih kopija vašeg sadržaja.

 

10.6. Iako je naš sajt usklađen sa postojećim zahtevima bezbednosti na internetu, ne garantujemo da će naš sajt biti konstantno bezbedan ili bez grešaka ili virusa. Vi ste odgovorni za konfigurisanje vaše informacione tehnologije, računarskih programa i platforme za pristup našem sajtu. Trebalo bi da koristite svoje sopstveni softver za zaštitu od virusa. Ne smete da zloupotrebljavate naš sajt svesno uvođenjem virusa, trojanaca, i drugog zlonamernog materijala. Nije dozvoljeno neovlašćeno pristupanje našoj veb lokaciji, serveru na kome se nalazi naš sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka povezanoj sa našim sajtom. Svako takvo kršenje ćemo prijaviti relevantnim organima za sprovođenje zakona u ovom domenu i mi ćemo sarađivati sa tim organima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati.I hope some day you'll join us. And the world will be as one.